அடையாள அரசியல்!

நாடு, இனம், மதம், மொழி, சாதி ஆகிய அடையாளங்களைக் கடந்த மனிதர்களாகவே நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பகுத்தறிவுவாதிகள், தங்களுக்கு வசதிப்படும் நேரங்களில் மட்டும் தங்களுக்குப் பிடித்த அடையாளங்களுக்குள் ஒளிந்து கொள்கிறார்கள்.

கம்யூனிஸ்ட், திராவிடன், சிறுபான்மையினத்தவன், நாத்திகன், தமிழன், கன்னடன், பிற்படுத்தப்பட்டவன், தாழ்த்தப்பட்டவன் என்ற நிலைகள் இவர்களுக்கு அடையாளங்களில் அடங்காதவை. அடையாளச் சிக்கலில் சிக்கி சீரழியும் இந்தப் போலிகள், தேசியவாதிகளின் அடையாள அரசியலைக் குற்றஞ்சாட்டுவது முரண்தொகையல்லாமல் வேறென்ன?

இருண்ட கண்டமாகத் தெரிய வேண்டும் என்று நாம் உயர்த்திய கொடிகளைப் போலவே, நமது உண்மை அடையாளம், மடமை / அறியாமை எனும் இருள்நிலையே.

அஸதோமா சத்கமய
தமஸோமா ஜ்யோதிர் கமய
ம்ருத்யோர்மா அம்ருதம் கமய
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி:

உண்மையற்ற நிலையிலிருந்து உண்மை நிலைக்கு அழைத்துச் செல்வாயாக!
அறியாமை இருளிருந்து அறிவுப் பேரொளிக்கு அழைத்துச் செல்வாயாக!
மரணத்திலிருந்து மரணமிலாப் பெருநிலைக்கு அழைத்துச் செல்வாயாக!
அமைதி நிலைக்கட்டும்.

கல்லினுக்குள் அறிவொளி காணுங்கால்,
காலவெள்ளத் திலேநிலை காணுங்கால்,
புல்லினில் வயிரப்படை தோன்றுங்கால்,
பூதலத்தில் பராசக்தி தோன்றுமே!